Dorpsraad Eerde

De stichting

De stichting

De dorpsraad is een autonome zelfstandige stichting die een bemiddelende en adviserende rol vervult tussen openbare bewoners aangelegenheden en Gemeente Meierijstad en andere (overheids) organisaties.

De dorpsraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van Eerde op gebied van leefbaarheid en eigenheid van het dorp. De raad is een spreekbuis namens bewoners en tegelijk een klankbord voor de gemeente. Hij probeert de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van dorpsbewoners te vergroten.

De dorpsraad mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en deelnemen aan overleg over zaken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp.

De dorpsraad heeft geen politiek karakter. Hij staat open voor alle dorpsbewoners. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen. We willen een redelijke afspiegeling van de bewoners van het dorp zijn. De vertegenwoordigende activiteiten worden in samenwerking met betrokkenen en groeperingen gevoerd. Voor bepaalde onderwerpen kan de dorpsraad werkgroepen instellen.

Werkgroepen

Momenteel zijn er volgende werkgroepen:
werkgroep verkeer en veiligheid, werkgroep wonen in Eerde,
werkgroep Eerdelogie, werkgroep energietransitie, werkgroep Pastorietuin en werkgroep spelen.

Bijzonderheden

  • De dorpsraad organiseert elk jaar samen met gemeenschapshuis De Brink en diverse verenigingen een nieuwjaarsbijeenkomst.
  • Met een commissie onderzoekt de dorpsraad of er een persoon is die zich bijzonder heeft ingezet voor de dorpsgemeenschap. Deze persoon wordt dan onderscheiden met de titel ‘Eerdeburger’. Deze onderscheiding wordt in de regel tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst uitgereikt.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Hierin zijn afspraken, regels en richtlijnen opgenomen voor de kortere termijn.